Slovenský certifikovaný arborista

Trees are good

∗ Slovenský certifikovaný arborista – Pozemný pracovník 

Certifikačný program Slovenský certifikovaný arborista je prvou národnou arboristickou certifikáciou na Slovensku, ktorá vznikla v spolupráci s Arboristickou akadémiou – Základnou organizáciou Českého svazu ochrancú příridy a krajiny, ktorá je autorom národného arboristického certifikačného programu v Českej republike : Český certifikovaný arborista. Oba programy sú obsahovo totožné.

Slovenský certifikovaný arborista – Pozemný pracovník (ďalej len SCA-PP) realizuje činnosti na drevinách dostupných zo zeme alebo z rebríku max. do výšky 5 metrov, s cieľom udržať ich zdravé  a perspektívne. Koná na základe odborných znalostí, pričom berie do úvahy nielen aspekty ochrany prírody, krajiny a životného prostredia človeka, ale aj príslušné bezpečnostné predpisy.

Účastník certifikácie preukazuje teoretické aj praktické znalosti platnej legislatívy, platnej Slovenskej technickej normy a relevantných  Štandardov starostlivosti o dreviny. Starostlivosť o dreviny sa skladá z výsadby, povýsadbovej starostlivosti, ošetrovania krov a stromov. 

∗ HLAVNÉ OKRUHY ČINNOSTÍ ∗

 • výsadba stromov (vrátane vzrastlých)
 • výsadba krov
 • povýsadbová a udržiavacia starostlivosť o dreviny
 • realizácia výchovných rezov
 • realizácia vybraných udržiavacích rezov stromov bez používania technik pre výškové práce ( zdravotný rez, lokálna redukcia pre zabezpečenie podjazdnej výšky)
 • teoretická znalosť základných postupov výrubov stromov z zeme
 • zaistenie pracovného priestoru a realizácia všetkých praktických aplikácií s primeranou úrovňou bezpečnosti práce

 

 

∗ ROZSAH POŽADOVANÝCH VEDOMOSTÍ ∗

Základy starostlivosti o dreviny

SCA – Pozemný pracovník musí byť schopný:

 1. Poznať elementárne/základné biologické základy starostlivosti o dreviny, aby bol schopný správne realizovať  zadané arboristické opatrenia.
 2. Určiť najdôležitejšie dreviny vo svojom pracovnom priestore.
 3. Poznať základné reakcie drevín na poranenia a stresové faktory.
 4. Poznať vplyv drevín na okolité prostredie.

Arboristická starostlivosť v praxi

SCA – Pozemný pracovník musí:

 1. Rozumieť úlohám a oblastiam činností starostlivosti o dreviny a byť schopný obsluhovať a udržiavať materiál, stroje a používané náradie.
 2. Poznať a dodržiavať platnú technickú normu a bezpečnostné predpisy a rozumieť predpisom súvisiacich s bezpečnosťou pri práci, bezpečnosti osôb na pracovisku a pravidlám organizácie práce.
 3. Rozumieť a používať bežné pracovné postupy pri:
 • výsadbe a presádzaní drevín (krov a stromov)
 • ochrane drevín (krov a stromov) pri stavebnej činnosti alebo výkopových prácach
 • ochrane pred poranením a pri vlastnom ošetrení poranenia stromu, pri reze drevín (krov a stromov)
 • výrube stromov bez použitia výškových techník (zo zeme) do priemeru 15 cm.
 1. Rozumieť a byť schopný použiť a udržiavať základné vybavenie, ktoré umožňuje bezpečný výstup do výšky 3,5 m bez použitia stromolezeckej techniky napr. rebrík.
 2. Riešiť bežné situácie, kedy sa starostlivosť o dreviny dostáva do kolízie s ochranou prírody (napr. vtáčie hniezda, hmyz v dutinách a pod.).

∗ Skúška SCA-PP 

∗ CIEĽ SKÚŠKY ∗

Cieľom skúšky je preverenie predpokladov účastníkov pre odborne spôsobilú a bezpečnú realizáciu opatrení v súvislosti so starostlivosťou o dreviny s použitím príslušnej techniky.

Hlavné oblasti, z ktorých budú účastníci preskúšaný sú :

 • biologické základy starostlivosti o dreviny,
 • dendrológia (znalosť druhov drevín),
 • najvýznamnejšie choroby a škodcovia na drevinách,
 • spôsoby a technológie výsadby, kontroly, ošetrovania a výrubu stromov.
 • praktické zručnosti pri výsadbe, kontrole, ošetrovaní a výrube stromov,
 • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej len BOZP).

.

DOPORUČENÉ PRÍPRAVNÉ ŠKOLENIA A LITERATÚRA ∗

POVINNÉ VYBAVENIE UCHÁDZAČA ∗

• Záhradnícke nožnice – dvojsečné, ostré (musia strihať papier!) a plne funkčné.

• Pílka – plne funkčná pílka (10 zubov do palca), prípadne iná vhodná pílka pre výchovné rezy. 

• Nožnice a pílka musia mať puzdro.

• Vhodné oblečenie – pracovné oblečenie, pracovná kotníková obuv, pracovné rukavice a ochranné okuliare.

 

Pracovné náradie musí byť ostré, kvalitné, čisté a pripravené na použitie. Náradie je neprenosné, každý účastník musí mať vlastné vybavenie. Všetko vybavenie bude pred zahájením skúšky skontrolované skúšajúcim a musí zodpovedať daným požiadavkám. Pokiaľ účastník nebude mať vhodné oblečenie alebo náradie, nebude ku skúške pripustený.

PRIEBEH SKÚŠKY ∗

Skúška sa skladá z teoretickej a praktickej časti v teréne.

Teoretická časť 

 • identifikácia základných druhov drevín (20 vzoriek – slovenský a latinský názov) 
 • písomný test, ktorý obsahuje 50 testových otázok

Praktická časť v teréne

 • výsadba stromu
 • výchovný rez stromu, povýsadbová starostlivosť o dreviny

Súčasťou praktickej časti skúšky v teréne bude aj overenie znalostí problematiky formou položených otázok od skúšajúcich

∗ Vyhodnotenie skúšky ∗

ÚČASTNÍK SPLNIL ÚSPEŠNE SKÚŠKU AK :

 • dosiahol za identifikáciu drevín z dendrológie 70 % (maximum dosiahnutých bodov – 40)
 • dosiahol za písomný test min. 60 % (maximum dosiahnutých bodov – 50)
 • v adekvátnom rozsahu (min. 70 %) splnil všetky body praktickej ukážky a nedopustil sa hrubých technologických chýb, vrátane odpovedí na otázky skúšajúcich.

Pri praktickej skúške je rozhodujúce odborné posúdenie skúšajúcich.

Pre získanie certifikátu Slovenský certifikovaný arborista – Pozemný pracovník musí uchádzač úspešne splniť všetky časti:

 • identifikácia drevín (zoznam drevín)
 • písomný test (skúšobná verzia testových otázok)
 • demonštrácia v teréne.

Pokiaľ uchádzač nesplní iba jednu časť certifikačnej skúšky, môže pri nasledujúcom termíne opakovať iba tú časť, ktorú nesplnil. Opravu certifikačnej skúšky si musí uchádzač splniť najneskôr do jedného roka od termínu prvej skúšky. V prípade, že tak neurobí v stanovenej lehote, bude musieť opakovať opäť celú certifikační skúšku. V prípade nesplnenia dvoch a viac častí, musí uchádzač o certifikáciu opakovať skúšku celú.

PODMIENKY RECERTIFIKÁCIE

  „ Dnes niekto sedí v tieni, pretože ktosi dávno zasadil strom “

 Warren Buffet

( americký priemyselník, investor, filantrop )