PUBLIKÁCIE

Trees are good

∗ Publikácie ∗

ISA Slovensko

Vám ponúka publikácie, ktoré si môžete u nás zakúpiť, ale aj odborné články a iné publikácie, ktoré si môžete z našej stránky voľne stiahnuť.

Dobrý arborista sa vo svojom odbore celý život vzdeláva.

 Knižné publikácie ∗

V prípade záujmu o knižné publikácie prosím kontaktujte náš sekretariát.

Příručka k hodnocení stavu stromú

Jednoduchá príručka slúži k vizuálnemu hodnoteniu stavu stromov s využitím metódy VTA (Visual Tree Assessment). Osvojenie a pochopenie varovných signálov v reči ich tela. Prírode blízka biomechanika pre každého. Bezpečné zachovanie stromov bez ohrozenia bezpečnosti ludí. Pre všetkých , ktorí majú stromy radi, alebo za ne nesú zodpovednosť.

Autor : Claus Mattheck

Jazyk : český

Cena: 20 € , člen ISA Slovensko za 16 € + poštovné a balné 3 € 

Kontrola stromú s ohledem na jejich druh

Publikácia je komplexným pohľadom na problematiku chorôb, škodcov, ale aj ďalších typov poškodení stromov v mestskom prostredí s ohľadom na jednotlivé taxóny. Predstavuje tak výbornú pomôcku pre vlastníkov a správcov stromov, ale aj pre konzultantov v odbore starostlivosti o dreviny, ktorí sa zaoberajú hodnotením stavu stromov a návrhom ich ošetrenia.

Knihu vydávame v českom jazyku so slovenským prekladom jednotlivých chorôb, škodcov a poškodení. 

Cena: 30 € , člen ISA Slovensko za 25 € + poštovné a balné 3 € 

Prvá slovenská učebnica arboristiky

je voľným prekladom publikácie ISA Certified Arborist Study Guide. Slúži ako základ teoretických vedomostí potrebných pre skúšku ISA Certified Arborist. 230 strán.

Cena: 30 € , člen ISA Slovensko za 25 € + poštovné a balné 3 € 

Drevokazné huby – poznávacia pomôcka,

ktorá je prekladom do slovenského jazyka z nemeckeho originálu, doplnená o preklad názvov húb a hostiteľov (názvy stromov) do českého jazyka.

Táto publikácia je jednoduchou určovacou pomôckou, určená pre arboristov, záhradníkov, kontrolórov stromov a znalcov. Vďaka jej šikovnému formatu 8 x 12 cm si ju možete kedykoľvek zobrať so sebou aj pri práci v korune. Početné farebné fotografie a jednoduché vysvetlivky by Vám mali postačovat na určenie 46 drevokazných húb, ktoré sú v publikacii zobrazené.

 Cena: 20 € , člen ISA Slovensko za 15 € + poštovné a balné 3 € 

 

Arboristický, česko-anglický, anglicko-český, výkladový slovník.

Nájdete v ňom výklad odborných arboristických pojmov, mnoho názorných ilustrácií, slovník názvov stromov Cz-Lt-Eng, ako aj slovník škodcov. Jeho kúpou podporíte dianie v prospech stromov na Slovensku.

Cena: 15 €, člen ISA Slovensko za 12 € + poštovné a balné 3 € 

 Arboristické štandardy ∗

    1. Štandard “ Rez stromov „

Prvý z arboristických štandardov publikovaných na Slovensku. Dielo vzniklo ako široký konsenzus odbornej verejnosti na Slovensku.

Tvorcami sú SPU v Nitre, ŠOPSR, SAŽP a ISA Slovensko.

Štandard „Rez stromov“ definuje typ a techniku zásahov, realizovaných prevažne na stromoch rastúcich mimo lesa s cieľom predĺžiť ich životnosť, udržať alebo zlepšiť zdravotný stav a zvýšiť prevádzkovú bezpečnosť. Štandard môže byť referenčným dokumentom pre špecifikáciu zásahov vykonávaných na stromoch a pre štandardizáciu kvality vo vzťahu k dodávateľom prác.

Odporúčame Vám preto, aby ste sa o dielo opierali pri zadávaní a preberaní prác na Vašich stromoch a zaraďovali ho ako podmienku Vašich verejných obstarávaní. Rez stromov je odborná činnosť, ktorá by mala byť vykonaná kvalifikovane na základe poznania biologických vlastností stromov. S rezom sú spojené nezvratné zmeny na stromoch, ktoré môžu mať zásadný vplyv na ich ďalší rast, vývin, ako aj funkcie a dĺžku života.

        2. Štandard „ Ochrana drevín pri stavebnej činnosti “

Stavebná činnosť je jedným z najvýznamnejších zdrojov poškodenia a devastácie drevín rastúcich mimo lesa. Stavebné práce sa v blízkosti drevín nedajú úplne vylúčiť, preto treba prijať opatrenia, ktoré pri realizácii stavebných prác predchádzajú alebo zmiernia rozsah poškodenia.

Štandard „Ochrana drevín pri stavebnej činnosti“ identifikuje dreviny potenciálne ovplyvnené stavebnou činnosťou, charakterizuje ochranné opatrenia a technologické postupy pri ochrane drevín, vrátane ďalších pestovateľských opatrení.

        3. Štandard „ Hodnotenie stavu stromov “

Štandard „Hodnotenie stavu stromov“ definuje parametre a postupy hodnotenia stavu stromov rastúcich mimo lesa.

Výstupy hodnotenia stavu stromov sa využívajú v rozhodovacom procese orgánmi ochrany drevín, v projekcii urbánnych systémov, kde je dendrologický prieskum neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie predkladanej k žiadosti o vydanie územného rozhodnutia a i v správe a údržbe zelene.

Hodnotenie stavu stromov má interdisciplinárny charakter a zohľadňuje širokú škálu faktorov. Je to odborná činnosť vyžadujúca kvalifikáciu hodnotiteľa.

        4. Štandard “ Výsadba stromov a krov “

Štandard „Výsadba stromov a krov“ definuje obsah pracovných úkonov a postupy, ktoré sa uplatňujú pri výsadbe drevín rastúcich mimo lesa.

        5. Štandard „ Rez krov “

Štandard „Rez krov“ definuje typ a techniku rezov realizovaných prevažne na kroch rastúcich mimo lesa s cieľom predĺžiť ich životnosť, udržať estetické a ekologické funkcie a prevádzkovú bezpečnosť. 

Štandard sa týka rezu krov, ktoré nemajú produkčné funkcie. 

Rez krov je odborná činnosť, ktorá by mala byť vykonaná kvalifikovane na základe poznania biologických vlastností drevín. S rezom sú spojené zásahy do integrity jedinca, ktoré môžu mať vplyv na ďalší rast, vývin, ako aj funkcie a dĺžku života. 

        6. Štandard “ Starostlivosť o dreviny okolo verejnej technickej infraštruktúry“

Štandard „Starostlivosť o dreviny okolo verejnej technickej infraštruktúry“ definuje rozsah a techniku zásahov na drevinách z dôvodu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky verejnej technickej infraštruktúry (ďalej VTI) v zmysle zákona č.251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 251/2012 Z. z.) a zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 351/2011 Z. z.).

        7. Štandard “ Úprava podmienok pre rast drevín v urbanizovanom prostredí 

Štandard „Úprava podmienok pre rast drevín v urbanizovanom prostredí“ definuje zásahy do stanovištných podmienok drevín rastúcich mimo lesa z dôvodu optimalizácie podmienok ich rastu. Štandard sa venuje výlučne hodnoteniu aktuálneho stavu a manažmentu podmienok pôdneho prostredia. V štandarde nie sú zahrnuté: plošné rekultivácie územia, veľkoplošné úpravy pozemkov (napr. po ťažbe), úprava podmienok pri špecifických technológiách pestovania drevín, akými sú vegetačné nádoby, strešné záhrady, vertikálne systémy a pod.

 Odborné články ∗

Lipa a Lipa

Info-leták o dekapitácii

stromov

Sfarbenie mestských stromov spôsobené Epifytmi.

Autor

Prof. Dr. Heinz Butin

Prof. Dr. Rolf Kehr

Zatierať, či nezatierať ?

Autor

Trnovský Marcel

Pestujeme životaschopné

 stromy a krík.

  / ukážka z PDF /

 

Autor

Ludovít Vašš

Ján Veselý

 

Rez ovocných stromov v súlade s prírodou.

/ ukážka z PDF /

Autor

Ludovít Vašš

Ján Veselý

Výsadba dlhovekých ovocných drevín

/ ukážka z PDF /

Autor

Ludovít Vašš

Ján Veselý

Špecifické požiadavky pre ošetrovanie stromov na historických plochách zelene.

Autor

Fraňo Tomáš

Základy rezu stromov

Autor

Fraňo Tomáš

Príroda v meste

Nový pohľad na tvorbu a údržbu zelene a záhrad.

Príručka nielen pre samosprávy.

/ Ukážka /

Autor

Ing. Zuzana Hudeková, PhD.

Ochrana vtáctva mestskej zelene

Príručka dobrej prax pri výrubových konaniach, ošetrovaní drevín a údržbe zelene

Autor

Ornitologicka poradňa, OZ Živé mestá