“ Základný kurz rezu stromov “ Košice 01.10.2020

sep 14, 2020 | Kurzy

Vážení členovia ISA Slovensko, milá odborná i laická verejnosť !
ISA Slovensko a správa mestskej zelene Košice

Vás pozývajú na pracovný seminár

Základný kurz rezu stromov

 ktorý sa bude konať dňa 01.10. 2020 (štvrtok)

 v priestoroch  Správy mestskej zelene Košice, Rastislavova 79, Košice

 

Pracovný seminár je určený:

– Pracovníkom, ktorí ošetrujú stromy – všetkým, ktorí majú pílku v ruke
– Správcom zelene – aby vedeli kvalifikovane zadávať a preberať prácu na stromoch
– profesionálnym záhradníkom
– budúcim arboristom
– žiakom a študentom
– širokej verejnosti so záujmom o zeleň
– Aj ako príprava pre certifikačnú skúšku SCA – Slovenský certifikovaný arborista (pozemný pracovník)

Pracovný seminár je zložený:

1. Z teoretickej prípravy – štvrtok 01.10. 2020 od 9.00 – 14.00 hod. v priestoroch  Správy mestskej zelene Košice

2. Z praktického cvičenia – štvrtok 01.10. 2020 od 14.00 – 16.00 hod. v okolí na plochách verejnej zelene mesta Košice

Prednášajúci je členom správnej rady ISA Slovensko:

Ing. Martin Kolník – arborista, súdny znalec v odbore ochrany prírody a krajiny, certifikovaný arborista ETW – European Tree Worker

Organizačné zabezpečenie:

Ubytovanie – individuálne
Občerstvenie – malé občerstvenie v rámci doobednej prestávky je v cene kurzu

/ teplé nápoje individuálne – bufet je v objekte budovy /

Obed – individuálne

 

Návratka : sekretariat@isa-arbor.sk , počet osôb, fakturačné údaje.
Poplatok za seminár je 50,- € za osobu
Členovia ISA Slovensko 45,- € za osobu

Po zaslaní návratky mailom Vám bude obratom vystavená a poslaná faktúra.

Účasť na kurze je podmienená úhradou – pripísaním sumy na konto ISA najneskôr do 30.09.2020.

 

Účastníkom kurzu bude po jeho absolvovaní vystavený účastnícky list.

V prípade, že budeme musieť pristúpiť k zrušeniu školenia, úhrada bude bezodkladne účastníkom vrátená.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID 19, sa budeme počas prípravy a priebehu školenia riadiť aktuálnymi hygienickými nariadeniami v rámci nariadených a odporúčaných preventívnych opatrení. V prípade celkového zhoršenia situácie a sprísnenia opatrení budeme operatívne o prípadných organizačných zmenách účastníkov informovať. 

Program

08:30 – 09:00  

Prezentácia účastníkov

09:00 – 13:00

Doobedňajší blok prednášok:
Úvod do problematiky
Historický vývoj rezu drevín
Anatomické aspekty rezu drevín
Biologické aspekty rezu drevín
Technika rezu
– lokalizácia a vedenie rezu
– (ne)ošetrenie rezných rán
– termín rezu
Technológia rezu – druhy rezov
– zakladacie (založenie, komparácia, výchova koruny)
– udržiavacie (zdravotný , bezpečnostný, redukčný,
….. iné rezy)
– asanácia (postupný výrub – rigging, …)
– najčastejšie chyby a omyly pri reze stromov
– druhové špecifiká rezu

12:00 – 13:00

Obedná prestávka

13:00 – 14:00

Bezpečnosť pri práci

Technické vybavenie

Rôzne techniky rezu

Praktické cvičenia v okolí

 

 

Kontakt a info :

 Ing. Eva Lalinská

sekretariat@isa-arbor.sk

 0907 106 394