“ Základný kurz rezu stromov “ Košice 17. 9.2019

sep 4, 2019 | Kurzy

Vážení členovia ISA Slovensko, milá odborná i laická verejnosť !
ISA Slovensko a SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE Košice

 

 Vás pozývajú na pracovný seminár

Základný kurz rezu stromov

 

 

 

ktorý sa bude konať dňa 17.09. 2019 (utorok)

 

v priestoroch Správy mestskej zelene Košice

 

Rastislavova 79, Košice

 

 

 

Pracovný seminár je určený:
– Pracovníkom, ktorí ošetrujú stromy – všetkým, ktorí majú pílku v ruke
– Správcom zelene – aby vedeli kvalifikovane zadávať a preberať prácu na stromoch
– profesionálnym záhradníkom
– budúcim arboristom
– žiakom a študentom
– širokej verejnosti so záujmom o zeleň
– Aj ako príprava pre certifikačnú skúšku SCA – Slovenský certifikovaný arborista           (pozemný pracovník)

 

 

 

Pracovný seminár je zložený:
1. Z teoretickej prípravy – utorok 17.09. 2019 od 9.00 – 14.00 hod. v priestoroch Správy mestskej zelene Košice
2. Z praktického cvičenia – utorok 17.09 2019 od 14.00 – 16.00 hod. v okolí na plochách verejnej zelene mesta Košice

 

Prednášajúci je členom správnej rada ISA Slovensko: 

Ing. Martin Kolník – arborista, súdny znalec v odbore ochrany prírody a krajiny, certifikovaný arborista ETW – European Tree Worker

 

 

 

Organizačné zabezpečenie:
Ubytovanie – individuálne
Občerstvenie – malé občerstvenie v rámci doobednej prestávky je v cene kurzu
Obed – individuálne

 

 

 

Návratka : sekretariat@isa-arbor.sk , počet osôb, fakturačné údaje.
Poplatok za seminár je 40,- € za osobu
Členovia ISA Slovensko 35,- € za osobu

 

 

Po zaslaní návratky mailom Vám bude obratom vystavená a poslaná faktúra. Účasť na kurze je podmienená úhradou – pripísaním sumy na konto ISA najneskôr do 16.09.2019.

 

 

 

Účastníkom kurzu bude po jeho absolvovaní vystavený účastnícky list.

 

 

 

Program

 

08:30 – 09:00  

 

Prezentácia účastníkov

 

09:00 – 13:00

 

Doobedňajší blok prednášok:
Úvod do problematiky
Historický vývoj rezu drevín
Anatomické aspekty rezu drevín
Biologické aspekty rezu drevín
Technika rezu
– lokalizácia a vedenie rezu
– (ne)ošetrenie rezných rán
– termín rezu
Technológia rezu – druhy rezov
– zakladacie (založenie, komparácia, výchova koruny)
– udržiavacie (zdravotný , bezpečnostný, redukčný,
….. iné rezy)
– asanácia (postupný výrub – rigging, …)
– najčastejšie chyby a omyly pri reze stromov
– druhové špecifiká rezu

 

12:00 – 13:00

 

Obedná prestávka

 

13:00 – 14:00

Poobedňajší blok prednášok

Bezpečnosť pri práci 

Technické vybavenie

Rôzne tecniky rezu

14:00

 

Praktické cvičenia v areáli školy

 

 

Kontakt a info :

 

Ing. Eva Lalinská

 

sekretariat@isa-arbor.sk

 

0907 106 394