“ Základný kurz rezu stromov “ Sereď 10.9.2019

aug 18, 2019 | Kurzy

Vážení členovia ISA Slovensko, milá odborná i laická verejnosť !
ISA Slovensko v spolupráci s mestom SEREĎ

 

Vás pozývajú na pracovný seminár

 

Základný kurz rezu stromov

 

ktorý sa bude konať dňa 10.09. 2019 (utorok)
v priestoroch estrádnej sály Dom kultúry, Školská 118/1, Sereď

 

Pracovný seminár je určený:
– Pracovníkom, ktorí ošetrujú stromy – všetkým, ktorí majú pílku v ruke
– Správcom zelene – aby vedeli kvalifikovane zadávať a preberať prácu na stromoch
– profesionálnym záhradníkom
– budúcim arboristom
– žiakom a študentom
– širokej verejnosti so záujmom o zeleň
– Aj ako príprava pre certifikačnú skúšku SCA – Slovenský certifikovaný arborista           (pozemný pracovník)

 

Pracovný seminár je zložený:
1. Z teoretickej prípravy – utorok 10. 06. 2019 od 9.00 – 14.00 hod. v estrádnej sále Domu kultúry
2. Z praktického cvičenia – utorok 10. 06. 2019 od 14.00 – 16.00 hod. v okolí na plochách verejnej zelene mesta Sereď

Prednášajúci a cvičitelia sú členovia ISA Slovensko:
Ing. Marcel Trnovský – arborista, ekológ, súdny znalec v odbore ochrany ŽP, odvetvie ochrany prírody a krajiny, špecializácia ochrana drevín, EAC – European Treeworker
Tomáš Fraňo – predseda združenia ISA Slovensko, arborista, ISA – Certified arborist, EAC – European Treeworker, FLL – zertifizierter Baumkontrolleur, WKO – Gärtnermeister

 

Organizačné zabezpečenie:
Ubytovanie – individuálne
Občerstvenie – malé občerstvenie v rámci doobednej prestávky je v cene kurzu
Obed – individuálne

 

Návratka : sekretariat@isa-arbor.sk , počet osôb, fakturačné údaje.
Poplatok za seminár je 50,- € za osobu
Členovia ISA Slovensko 40,- € za osobu

 

Po zaslaní návratky mailom Vám bude obratom vystavená a poslaná faktúra. Účasť na kurze je podmienená úhradou – pripísaním sumy na konto ISA najneskôr do 09.09.2019.

 

Účastníkom kurzu bude po jeho absolvovaní vystavený účastnícky list.

 

Program

08:30 – 09:00  

Prezentácia účastníkov

09:00 – 13:00

Doobedňajší blok prednášok:
Úvod do problematiky
Historický vývoj rezu drevín
Anatomické aspekty rezu drevín
Biologické aspekty rezu drevín
Technika rezu
– lokalizácia a vedenie rezu
– (ne)ošetrenie rezných rán
– termín rezu
Technológia rezu – druhy rezov
– zakladacie (založenie, komparácia, výchova koruny)
– udržiavacie (zdravotný , bezpečnostný, redukčný,
….. iné rezy)
– asanácia (postupný výrub – rigging, …)
– najčastejšie chyby a omyly pri reze stromov
– druhové špecifiká rezu

12:00 – 13:00

Obedná prestávka

13:00 – 14:00

Praktické cvičenia v areáli školy

Kontakt a info :

Ing. Eva Lalinská

sekretariat@isa-arbor.sk

0907 106 394